Projekt „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

INFORMACJE

TEMATYKA SZKOLEŃ

1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Każdy ze scenariuszy może być realizowany na terenie gminy w ramach przyznanego grantu. Scenariusz zakłada realizację szkolenia w wymiarze 16h dydaktycznych dla grupy maksymalnie 12 osobowej

Uczestnicy szkoleń: osoby, które ukończyły 25 lat w dniu przystąpienia do mikroprojektu. Dodatkowo premiowane będą gminy, które zadeklarują przeszkolenie osób niepełnosprawnych (w tym ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi).

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ

Szkolenia powinny być organizowane w miejscach dobrze skomunikowanych, mogą to być np. biblioteki, świetlice, szkoły, domy kultury, publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP), uniwersytety trzeciego wieku które są lub mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

DIAGNOZA: Gmina przystępująca do projektu będzie zobligowana do przeprowadzenia autodiagnozy potrzeb w zakresie sprzętu do edukacji cyfrowej. W przypadku zdiagnozowania braków możliwe będzie zakupienie nowego sprzętu w ramach dotacji (max. 40% dotacji)

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O GRANT

O Grant na mikroprojekt może ubiegać się gmina z terenu województwa lubelskiego lub podkarpackiego, samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. W przypadku partnerstwa Gmina występuje jako Lider projektu. Dodatkowo będzie konieczne określenie ról oraz zadań dla każdego z partnerów.  Jedna gmina może się starać o jeden grant, nie jest wymagany wkład własny. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca marca 2020 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa projektu: e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego

Wielkość grantu: od 15.000 -150 000 zł.
Wydatki w ramach grantu w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać
a. Promocja – do 20%
b. Sprzęt – do 40%
c. Organizacja szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – do 20%
d. Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40%
e. Zarządzanie projektem – do 20%

Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł.

Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

Grantobiorca ma obowiązek po zakończeniu projektu przekazać zakupiony z grantu sprzęt szkole lub ośrodkowi doskonalenia nauczycieli.

O nas

Projekt „E-misja – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Logo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to, działająca od 1990 r., jedna z największych szkoleniowo-doradczych NGO w Polsce. Fundacja jest organizacją sieciową, w której skład wchodzi 13 Regionalnych Ośrodków z 3 filiami, dzięki czemu obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju. Wspiera samorządność obywatelską. Swoje działania kieruje do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, NGO oraz MMŚP. Prowadzi badania i analizy, organizuje szkolenia i kursy doskonalące, realizuje konsulting strategiczny, wdraża projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe, skupia branżowe fora samorządowców z różnych dziedzin.

Logo Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji


FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA)

jest ośrodkiem regionalnym FRDL w woj. małopolskim, z siedzibą w Krakowie. MISTiA regularnie od 27 lat wspiera rozwój samorządności lokalnej, kierując swoje działania przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i społecznych, przedsiębiorców, a także innych środowisk. Podstawowym celem MISTiA jest wspieranie członków różnych środowisk w podnoszeniu własnych kompetencji, a także krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz metod partnerskiej współpracy w relacjach lokalnych i regionalnych.

Logo Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej Meritum


Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”

zajmuje się działalnością edukacyjną w obszarze kompetencji cyfrowych m.in adaptacją nowych rozwiązań technologicznych do działań edukacyjnych. Prowadzi szkolenia dla różnych grup wiekowych, od uczniów szkół podstawowych, do seniorów. Stowarzyszenie jest twórcą i koordynatorem międzynarodowej sieci GO_PRO! (Regional Programming Centers) zajmujących się pozaformalną edukacją programistyczną.

Scenariusze

Aktualności

24.09.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 11 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków nr 11

19.09.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 10 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków nr 10

31.07.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 9 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków nr 9

30.07.2019

„Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w ramach realizacji projektów grantowych (Działanie 3.1 Trzeci konkurs) aktualizacji podlegają „wytyczne dla zakupu sprzętu w projekcie” oraz wytyczne w zakresie przekazywania sprzętu po zakończeniu projektu w zakresie „analogicznego wsparcia”. W zakresie „wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie” zmianie ulegają punkty:
1) Zastąpiono zapis „Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz” na zapis „Procesor osiągający w teście CPU PassMark minimum 1100 pkt”.
2) Przeniesiono z sekcji wymagań minimalnych do zalecanych zapis „możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu”. W przedmiocie dotyczącym przekazania sprzętu po realizacji projektu i „analogicznego wsparcia” zmianie podlega zapis wzorcowej „Koncepcji realizacji projektu grantowego”: Rozdział V. Sposób realizacji projektu; Punkt 2. Poziom Grantobiorcy;
5) Sprzęt wykorzystywany do zajęć – każdy z uczestników szkolenia powinien mieć możliwość zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego posiadanego przez Grantobiorcę lub zakupionego w projekcie.

Sprzęt zakupiony w projekcie Grantobiorca ma obowiązek przekazać do wybranych przez siebie szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli po okresie realizacji projektu. Sprzęt nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Analogiczne wsparcie należy rozumieć, jako otrzymanie środków przez szkołę lub ODN na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni informatycznej (lub otrzymanie takiego sprzętu w ramach realizacji projektu przez np. gminę). Wyjątek stanowi sytuacja, w której gmina zadeklaruje iż: – sprzęt uzyskany w ramach dotychczasowego wsparcia (w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020) nie wyczerpuje potrzeb szkoły lub centrum doskonalenia zawodowego (np. sprzęt spożytkowany na potrzeby administracyjne lub posłużył do wymiany jedynie części komputerów w laboratorium informatycznym). Do deklaracji należy dołączyć informację o otrzymanym sprzęcie, jego obecnym przeznaczeniu oraz ilości komputerów w pracowni informatycznej. Wraz z deklaracją gmina przekaże oświadczenie, iż przekazany sprzęt zostanie wykorzystany wyłącznie do realizacji dalszych potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych (uczniów lub nauczycieli).”

25.06.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 8 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków nr 8

29.05.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 7 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków nr 7

15.04.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 6 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków nr 6

10.04.2019

Informujemy, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nie ma przeciwwskazań aby w szkoleniach uczestniczyły osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innej gminie, niż w tej, która realizuje mikroprojekt.

03.04.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 5 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków nr 5

26.02.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 3 oraz 4 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków nr 3
Lista rankingowa wniosków nr 4

31.01.2019

SPOTKANIE INFORMACYJNO-INSTRUKTAŻOWE
Zapraszamy serdecznie na Spotkanie informacyjno-instruktażowe, które odbędzie się 7 II 2019r. (w czwartek) w Rzeszowie w Sali Konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ulicy Żeromskiego) w godzinach 10.00-14.00. Spotkanie to jest skierowane głównie do Koordynatorów mikroprojektów oraz osób, które mikroprojektem Zarządzają lub są odpowiedzialne za jego realizację.

18.01.2019

Poniżej publikujemy listę rankingową w 2 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków 18.01.2019

19.12.2018

Poniżej publikujemy listę rankingową w 1 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków 19.12.2018

7.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż wnioski złożone w konkursie grantowym w I naborze trwającym od 03.10.2018r. do 30.11.2018r. przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Do części Wnioskodawców zostanie skierowane pismo z prośbą o dokonanie uzupełnień bądź korekt finansowych. Po terminie przewidzianym na uzupełnienia, opublikujemy ostateczną listę rankingową.

30.11.2018
PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU E-MISJA – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO
Informujemy, że na prośbę gmin zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego”, przedłużamy nabór wniosków aplikacyjnych do 30 listopada 2018 r. do godziny 16:00. Jednocześnie, serdecznie zapraszamy na seminarium informacyjno-promocyjne dot. realizacji projektu, które odbędzie się 26 listopada 2018r. (w poniedziałek) w Sali Konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie, przy ulicy Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego), w godz. 10.00-13.00.
W zakładce "Konkurs grantowy" znajduje się uaktualniony Regulamin Konkursu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu to 4 998 995,10 w tym wartość dofinansowania to: 4 948 455,10